Diz Ağrısı Çeken Kadınlar Dikkat!

Diz Ağrısı Çeken Kadınlar Dikkat!

Diz ağrısı kadınların ortak sorunu haline geldi. Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, bu sorundan kurtulmak ve sağlıklı dizlere sahip olmak için sağlıklı kiloda kalmanın şart olduğunu vurguladı…

Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, diz ağrısı çekenlere; merdivenlerden zıplayarak inip çıkmamalarını, çimlerde ve Arnavut kaldırımlarında yürümemelerini önerdi.

Alı­nan her ki­lo­nun mer­di­ven çı­kar­ken ve­ya yü­rür­ken diz­le­re 4 ki­lo ola­rak yan­sı­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Fiz­yo­te­ra­pist Yrd. Doç. Dr. Gam­ze Şen­bur­sa, ka­dın­la­rın diz ağ­rı­sın­dan da­ha çok şi­ka­yet et­ti­ği­ni söy­le­di.Şen­bur­sa, pek çok in­sa­nın or­tak şi­ka­ye­ti diz ağ­rı­sı­nı ön­le­ye­cek 5 öne­ri­de bu­lun­du:

Merdivenleri Zıplayarak İnip Çıkmayın

Uy­gun ki­lo­da de­ğil­se­niz bu si­zin diz ek­le­mi­ni­zin üze­ri­ne cid­di bir stres bin­di­rir. Ör­ne­ğin 68 kg ise­niz, bu or­ta­la­ma ola­rak  diz­le­ri­ni­ze 272 ki­log­ram bi­ni­yor de­mek­tir.Mer­di­ven inip çı­kar­ken des­tek al­mak için trab­zan­lar­dan tu­tu­na­rak bi­nen yü­kü azal­ta­bi­lir­si­niz.

Çimler Ve Arnavut Kaldırımlarında Gezmeyin

Eğer os­te­oar­tri­ti­niz ve­ya her­han­gi bir diz ya­ra­lan­ma­nız var­sa, çim ve­ya Ar­na­vut kal­dı­rı­mı ye­ri­ne, ya­ya kal­dı­rı­mı ve­ya ze­mi­ni özel ta­sar­lan­mış yer­le­ri ter­cih edin. Çün­kü yu­mu­şak ve des­tek­siz ze­min­ler diz­le­ri­ni­ze faz­la yük bin­di­rir ya­ra­lan­ma ris­ki ar­tar.

Squat Egzersizinde Aşırıya Kaçmayın

Eg­zer­siz­le­ri ya­par­ken 90 de­re­ce­nin üze­rin­de diz­le­ri­ni­zi bük­me­yin ve diz­le­ri­ni­zin ayak­la­rı­nı­za pa­ra­lel ol­du­ğun­dan emin olun.

Uyluklarınızın İç Kısmını da Çalıştırın

Ba­ca­ğı­nı­zın iç kıs­mın­da­ki kas­la­rın kuv­vet­li ol­ma­sı yü­rür­ken bi­nen stre­sin azal­ma­sı ve do­la­yı­sı ile di­zi­ni­zin da­ha faz­la zor­lan­ma­ma­sı için önem­li­dir.
Bu ça­lış­ma­ya baş­la­ma­nın en ko­lay yo­lu; her otur­du­ğu­nuz­da diz­le­ri­ni­zi bir­bi­ri­ne doğ­ru ite­rek iyi­ce sı­kış­tı­rın ve bu po­zis­yon­da 5 sa­ni­ye bek­le­yin. Bu eg­zer­si­zi di­le­di­ği­niz ka­dar ya­pın.

Spınnıngde Bisiklet Seleyi Alçak Ayarlamayın

Pe­dal en aşa­ğı po­zis­yon­da iken ba­ca­ğı­nı­zın ta­ma­men düz ol­du­ğun­dan ve se­le­nin ye­te­rin­ce yük­sek ol­du­ğun­dan emin olun.

Ki­reç­len­me­ye Kar­şı Her Gün 6 Bin Adım

Gün­de 6 bin adım atan­lar­da diz ki­reç­len­me­si (ar­troz) ris­ki­nin azal­dı­ğı be­lir­len­di. ABD’de­ki Bos­ton Üni­ver­si­te­si’nden bi­lim in­san­la­rı, diz ki­reç­len­me­si­ne eği­lim­li 1788 ki­şi­nin yü­rü­yüş alış­kan­lık­la­rı­nı 2 se­ne bo­yun­ca de­ğer­len­dir­di.

Bi­lim in­san­la­rı gün­de 6 bin adım atan­lar­da ki­reç­len­me ris­ki­nin azal­dı­ğı­nı, 7 bin adım atan­la­rın ise bu ek­lem has­ta­lı­ğın­dan ko­run­ma şan­sı­nın da­ha da art­tı­ğı­nı gör­dü.

As­lın­da 10 Bin Adım Ama

Araş­tır­ma­ya im­za atan­lar­dan Dr. Da­ni­el Whi­te, Dün­ya Sağ­lık Ör­gü­tü her gün 10 bin adım atıl­ma­sı öne­ri­sin­de bu­lun­sa da so­nuç­la­rın 6 bin adı­mın da sağ­lık için ye­ter­li ola­bi­le­ce­ği­ni gös­ter­di­ği­ni vur­gu­la­dı. Araş­tır­ma­nın so­nuç­la­rı “Art­hri­tis Ca­re & Re­se­arch” der­gi­sin­de ya­yım­lan­dı.


Yorum Gönder

Yorum bırakın trackback sitenize.. Yorumları takip için lütfen üye olun RSS.

Email adresiniz paylaşılmayacaktır. İşaretli alanları doldurun *

Önceki yazıyı okuyun:
Uzun Süre Tok Kalmanın Sırrı: Ekmek
Uzun Süre Tok Kalmanın Sırrı: Ekmek

Öğünlere 1 parça ekmeği çiğneyerek başlamanın daha kontrollü bir öğün geçirmenizi ve tokluk hissetmenizi sağlayacağını anlatan Doygun’la Hayata Dair Projesi...

Kapat